Inleiding
Ik ben unyk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met simone@ikbenunyk.nl

Privacyverklaring Ik ben unyk
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is: Ik ben unyk, gevestigd te (8711GT) Workum, aan de Bûterikkers 105, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70808945

 

Verwerken persoonsgegevens

==========================

Contactgegevens
Indien je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens dat ik deze gebruik enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Indien je een traject aangaat met Ik ben unyk, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij Ik ben unyk zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Ik ben unyk verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

Bewaartermijnen
Ik ben unyk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met  betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen
Ik ben unyk respecteert je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website van Ik ben unyk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Ik ben unyk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar simone@ikbenuyk.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Ik ben unyk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar simone@ikbenunyk.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.