Algemene voorwaarden Ik ben unyk       
01-02-2018

1.  Voorwaarden zijn van toepassing
1.1 Op alle met ik ben unyk gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient ik ben unyk telkens gelezen te worden als ‘ik ben unyk en de ter uitvoering van de overeenkomst door ik ben unyk ingeschakelde derden’.

2. Omvangverplichtingen

2.1 Met Ik ben unyk gesloten overeenkomsten leiden voor Ik ben unyk tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Ik ben unyk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren naar de maatstaven van het moment van nakomen van Ik ben unyk verlangd kan worden.
 2.2 Voor zover Ik ben unyk voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Ik ben unyk uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Ik ben unyk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Ik ben unyk kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.
3.3 Alle door Ik ben unyk opgegeven prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Plaatsing
4.1 Door Ik ben unyk aangeboden groepsactiviteiten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing op een wachtlijst. Voorafgaande vindt een intakegesprek plaats.

5. Annuleren/ontbinden/opzeggen
5.1 Gemaakte afspraken dienen ten minste 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden.
5.2 Indien een afspraak voor een gesprek binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt geannuleerd brengt Ik ben unyk de gesprekskosten voor een uur in rekening.
5.3 In het geval van individuele begeleiding geldt dat wanneer een cliënt, aan wie Ik ben unyk individuele begeleiding biedt, door ziekte of een andere dringende reden niet in staat is de begeleiding te volgen, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 8.00 uur op de betreffende dag van afspraak telefonisch dient te melden. Afmelding moet naast telefonisch, tevens schriftelijk (via e-mail) worden gemeld. Bij te late afmelding wordt de afgesproken lestijd van die dag in rekening gebracht.

6. Betalingen
6.1 Facturering individuele gesprekken vindt achteraf plaats. Facturen worden per e-mail verzonden.
6.2 Facturering voor de groepstrajecten vindt vooraf aan de start van het traject plaats.
6.3 De betaling van de kosten voor de groepstrajecten vindt vooraf of in afgesproken termijnen plaats.  
6.4 Indien een betaling door Ik ben unyk niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt een herinnering verstuurd. Indien binnen 14 dagen na het verzenden van de herinnering nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt een aanmaning verzonden. In deze aanmaning wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met incassokosten ter hoogte van 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van €40,–. Indien 14 dagen na deze aanmaning de betaling nog niet is ontvangen, behoudt Ik ben unyk zich het recht voor om een incassobureau in te schakelen teneinde betaling te ontvangen. Kosten hiervan zijn volledig voor rekening van de debiteur.
6.5 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Ik ben unyk zich het recht voor iedere vorm van hulpverlening tijdelijk dan wel voorgoed te weigeren. Hulpverlening stopt in ieder geval wanneer 14 dagen na het verzenden van de eerste herinnering nog geen betaling is ontvangen, tot het moment dat de betaling is ontvangen. Eventuele schade, van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, die geleden wordt doordat wegens wanbetaling de hulpverlening wordt beëindigd of de continuïteit van de hulpverlening wordt onderbroken, kan op geen enkele wijze op Ik ben unyk worden verhaald. Hieronder valt ook stagnering dan wel achteruitgang in de ontwikkeling van (een zoon/dochter/leerling van) een cliënt die begeleiding ontvangt.

7. Restitutie lesgeld groepstraject
7.1 Ik ben unyk kan slechts in zeer bijzondere gevallen besluiten om het lesgeld van individuele deelnemers aan een groepstraject te restitueren (alleen geldig voor trainingen waarbij per individuele deelnemer wordt betaald, niet geldig voor trainingen waarbij per groep wordt betaald): – Bij tussentijdse verhuizing van een deelnemer, waardoor het bezoeken van de bijeenkomsten voor de deelnemer onmogelijk wordt. – Bij langdurige ziekte, d.w.z. langer dan vier aaneengesloten weken, van een deelnemer. Restitutie van 50% van het lesgeld over door langdurige ziekte niet-genoten bijeenkomsten vindt plaats na afloop van de betreffende periode. – Bij tussentijds gebleken ongeschiktheid van de deelnemer voor het betreffende groepstraject. De beëindiging van de lessen vindt plaats in overleg tussen Ik ben unyk en betrokkene(n). – Bij uitval van twee of meer lessen/bijeenkomsten per periode van het groepstraject, veroorzaakt door Ik ben unyk, waarbij het onmogelijk is gebleken deze op een ander tijdstip in te halen. Restitutie vindt plaats m.i.v. de tweede uitgevallen les.
7.2 Wanneer een cliënt meent recht te hebben op restitutie van lesgeld, dan dient deze hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen, waarin wordt aangetoond dat restitutie gerechtvaardigd is. Dit verzoek dient uiterlijk vier weken na de tussentijdse beëindiging van lessen, of -in het geval van langdurige ziekte of uitval door toedoen van Ik ben unyk- na afloop van de betreffende periode/ cursus in het bezit van Ik ben unyk te zijn. Zonder dit schriftelijke verzoek en bij verzoeken die ingediend zijn buiten de gestelde termijn, is restitutie niet mogelijk.
7.3 In gevallen waarin dit restitutiereglement niet voorziet, beslist Ik ben unyk.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Ik ben unyk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ik ben unyk is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.2 Voorschade die een direct gevolg is van een aan Ik ben unyk toe te rekenen tekortkoming is Ik ben unyk alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ik ben unyk. Als Ik ben unyk desondanks gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).
8.3 Ik ben unyk is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolg schade op welke wijze dan ook ontstaan.
8.4 De aansprakelijkheid van Ik ben unyk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5 Deelname aan een activiteit dan wel het laten deelnemen van een kind aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf te beoordelen of hij/zij dan wel zijn/haar kind in staat is verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Ik ben unyk aanbiedt.
8.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar kind aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de activiteit van Ik ben unyk gehouden wordt en de opdrachtgever zal Ik ben unyk van deze schade vrijwaren.

9. Klachten en geschillen
9.1 Bij Ik ben unyk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Ik ben unyk binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.
9.2 Op alle overeenkomsten met Ik ben unyk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.
9.3 Ten aanzien van alle geschillen is de rechtbank te Leeuwarden bevoegd, tenzij de wet verplicht een andere rechterlijke instantie aanwijst.

10 Wijzigen
10.1 Ik ben unyk behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen.